เกล็ดความรู้

Charmmy Jewelry น่ารัก มีสไตล์

น่ารัก มีสไตล์ในแบบ‘Charmmy Jewelry’

 

Charmmy Jewelry (Charmy Jewelry) is a modern fashion brand under the concept of “Circle of Charm”. The unique design of the brand Outstanding by using 99.9% pure gold as a high quality craftsmanship in production Has a unique style and unique cuteness Which can be mixed and match In each style to have fun with as many as 8 collections including Cutie, Believe, Meaning, Travel, Festive, Culture, Zodiac, Story of, and also have a bracelet bracelet with a variety of designs and colors to choose from, with 10 colors to choose from, adding fun. Lucky Ball, decorative accessories to brighten up a cute bracelet. Can change hundreds and more in many styles and styles

 

 There are also various models. Cute to wear And is a popular model It is also suitable for giving as a souvenir for both children and adults. Lovers, special people on occasions or festivals such as Meaningful Charm, Gold Charm, Becky Cat, Becky Cat. Cute with auspicious meaning Zodiac Charm 12 gold charms Enhance good fortune For wearers in work, finance, love, increase fortune and meet only good things Suitable for people born in various zodiac signs. Very Thai Charm. Gold charm. Symbol of Thai character. The exquisite artistic design, including Charm, Ravana and Hanuman, inspired by the characters in the literature of Ramayana, Charm Rahu, Charm Naga, Thai Elephant Charm, Cutie Charm A cute charm must be given to this collection. There are cute to choose from. Charm Bear, cat, mandarin duck, heart, flower, bow, cute butterfly every time you wear it, named Charmy Charmy and Believe Charm. Auspicious symbols of belief such as Ganesha the Great God, the Great Wisdom, the Eliminator And achieving everything Browse and buy cute products at Charmy Shop, Fashion Island Department Store, 2nd Floor, Terminal 21 Pattaya, G Floor and NGG Jewelry Shop.

 

Zodiac constellation Sompong together ✨ #Stay together Heng #Stay together and prosper

Zodiac constellation Sompong together ✨ #Stay together Heng #Stay together and prosper

1. The Year of the Horse, Somphong and the Year of the Goat combined into a fire element

2. Year of the Snake, Sompong and the Monkey Year combined into water elements

3. The Year of the Dragon, Sompong and the Year of the Rooster combine to be golden elements.

4. The Year of the Rabbit, Sompong and the Year of the Pig together form a fire element

5. Year of the Rat, Sompong and the Ox together as a soil element.

‘CIRCLE OF CHARM’, the wheel of charm The unique design of the CHARMMY brand.

Charmmy Jewelry The Modern Fashion Brand “Circle of Charm” 

Outstanding by using 99.9% pure gold as a craft of high quality in production Has a unique style And individual cuteness Which can be mixed and mixed Each style is fun. There are up to 8 collections, including Cutie, Believe, Meaning, Travel, Festive, Culture, Zodiac, Story of, and there are also bracelets with a variety of designs. And there are many colors to choose from. 10 colors. Fill up the fun with Lucky Ball, decorative accessories to brighten up a cute bracelet. Can change hundreds and more in many styles and styles

There are also various models. Cute to wear And is a popular model It is also suitable for giving as a souvenir gift. For both children and adults People who love special people on occasions or festivals such as Meaningful Charm, Gold Charm, Lucky Pig Symbol Cute beckoning cat with auspicious meaning Charm Neko the beckoning cat Money beckoning gold beckoning bring fortune And love for the wearer, Charm, Pig Butata, Pork, Fortune, Money, Gold and good things Charm Pinky, Pig, Beck, Love, Fate, and Fulfillment

Zodiac Charm. The charm of gold is the 12 constellations. For wearers in work, finance, love, increase fortune and meet only good things Suitable for people born in various zodiac signs.

Very Thai Charm. Gold charm. Symbol of Thai identity. Exquisite artistic design including Charm, Ravana and Hanuman inspired by the characters in the literature of Ramayana, Sharmah Rahu, Sharma Nak, Sharm Thai Chang.

Cutie Charm.A cute charm that has been popular with a selection of charms, including bears, cats, mandarin ducks, hearts, flowers, bows, cute butterflies every time they wear. Enter the name as Charmy Charmy.

Believe Charm. 
Auspicious charms of faith, such as the Ganesh charm, the basilica, the invention and the help of the victims every time. There is a charm of the serpent promoting fortune and rich trade.

Products starting at 3,290 baht. Interested in browsing and buying cute products at “Charmy Shop”, Fashion Island Department Store, 2nd Floor, Terminal 21 Pattaya, G Floor and NGG Shop. jewelry.
 [email protected]

CHARMMY 5 HIS ITEM

CHARMMY 5 HIS ITEM
  1. The lucky year of the year! Have it on hand for protection, fortunes, and fortune Pi Sia, a pair of gold balls supporting the promotion of wealth Especially money! Certainly out of course, there are hundreds of stones, which adds even more bang. Price starting at only 3,290 baht

2. Charm Tuk Tuk, Iconic symbol in Thailand Beloved by foreigners who come to Thailand Bought it as a gift to foreign friends Is a charm that is authentic from Thailand Real work, very beautiful, very detailed, wearing a coquettish charm. I’m at Charmi, the only place because it’s copyrighted by Charmy. Starting price only 3,290 baht. 

3. Charm 12 The zodiac is added to increase the good fortune for those born in the zodiac year This goddess Muteu should not miss !!! Go to the end of the year of birth. But many people are a bit more weary like the year of the zodiac Fix the brewing year Starting price only 3,290 baht. 

4. Ganesha charm, when there is a zodiac year Smooth cables must be smooth. And the Ganesha collection at Charmy is extraordinary. Because every Ganesh here passed the holy eye from Wat Thep Montien. Come back very trendy With the god of success Anyone who possesses the worship will succeed, but it will be successful in all respects. Suitable for worship, trade, business contacts or performances. Starting price only 3,290 baht. More information >>

5.ชาร์ม แมวกวัก หมูกวักนำโชค (Lucky Perfect Match) ไอเท่มสุดป็อปที่ชาวเทรนดี้ เครซี่สุดๆ ไปเลยจ้า น้องหมูกวักแมวกวักสุดน่ารัก มาพร้อมความหมายมงคล กวักเงินกวักทอง นำโชคลาภ ความรักมาให้ผู้ที่ครอบครอง ทำไรก็หมูๆ ใส่แล้วรวยจะว่าอย่างนั้นก็ได้ บอกเลยว่าเทรนด์สุดๆจ้า
ราคาเติ่มต้นเพียง 3,290 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม >>

Loading cart ⌛️ ...
0